Zdroje: literatura

Sexualita a sexuální variace

 • Berner, W. (2015). Perverze. Praha: Grada.
 • Brzek, A. (2001). Sexuologie pro právníky. Praha.
 • Diamond, J. M. (2003). Proč máme rádi sex?: evoluce lidské sexuality. Praha: Academia.
 • DiClaudio, D. (2010). Úchylův kapesní průvodce bizarními sexuálními touhami ukrytými v našem podvědomí. Praha: Volvox Galbator.
 • Fifková, H. (2005). Erotické představy žen. Praha: Mladá fronta.
 • Gebhard, P. H., Johnson, A. B. (1979). The Kinsey Data: Marginal Tabulations of the 1938-1963 Interviews Conducted by the Institute for Sex Research. Philadelphia: W.B. Saunders.
 • Hubálek, S. (2012). Zpovědník vrahů: příběhy zločinů, života a smrti očima psychologa. Praha: Daranus.
 • Hunt, M. (1974). Sexual behavior in the 1970s. Chicago: Playboy Press.
 • Hynie, J. (1941). Sexuální život a jeho nedostatky.
 • Hynie, J. (1980). Základy sexu
 • ologie 1. díl. Praha: Univerzita Karlova.
 • Hynie, J. (1980). Základy sexuologie 2. díl. Praha: Univerzita Karlova.
 • Chasseguet-Smirgel, J. (2001). Kreativita a perverze: psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality. Praha: Portál.
 • Janula, J. (2010). Otroci sexu: sexuální zvrácenosti a nebezpečné deviace. Praha: Brána.
 • Janus, S., & Janus, C. L. (1993). The Janus report on sexual behavior. New York: Wiley.
 • Janouchová, K. (2010) Tajné sexuální fantazie švédských žen. Praha: Mladá fronta.
 • Kantová, K., & Renovica, V. (2013). Moje zpověď: čeští devianti vypráví. Praha: Columbus.
 • Kinsey, Ch. (1948). Sexual Behavior in the Human Male. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
 • Klein, M. (2012). Sexuální inteligence. Bratislava: Noxi.
 • Kolářský, A. (2008). Jak porozumět sexuálním deviacím? Praha: Galén.
 • Kratochvíl, S. (1999). Léčení sexuálních dysfunkcí. Praha: Grada.
 • Kratochvíl, S. (2012). Sex jako obohacení života. Praha: Grada.
 • Kratochvíl, S. (2002). Sexuální starosti a radosti. Praha: Portál.
 • Langevin, R. (1985). Erotic preference, gender identity, and aggression in men: new research studies. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates.
 • Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1970). Lidská sexuální aktivita. Praha: Horizont.
 • Miller, P., & Devon, M. (1995). Screw the roses, send me the thorns: the romance and sexual sorcery of sadomasochism (1st ed.). Fairfield, CT: Mystic Rose Books.
 • Moore, T. (2001). Temný eros: o moci a bezmoci v mezilidských vztazích. Praha: Portál.
 • Morus. (2007). Světové dějiny sexuality. Praha: Ikar.
 • Marshall, W. L., & Barbaree, H. E. (1990). Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offender. New York: Plenum Press.
 • Pastor, Z.: Sexualita ženy. Grada Publishing a.s., 2007.
 • Procházka, I. (2002). Coming out: průvodce obdobím nejistoty, kdy kluci a holky hledají sami sebe. Brno: STUD.
 • Richards, C., & Barker, M. J. (2015). The Palgrave handbook of the psychology of sexuality and gender. New York: Palgrave Macmillan.
 • Sadger, I (1913). Über den sado-masochistischen Komplex. In: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. Bd. 5, 1913, S. 157-232.
 • Seiler, Emil (2010). S/M: kniha pro sadomasochisty a pro ty, kteří se jimi chtějí stát. Praha: Emil Seiler.
 • Teremová, L. (2008). Sexuální deviace?. Roudnice nad Labem: Severin.
 • Teremová, L. (2015). Umění dominance. Roudnice nad Labem: Severin.
 • Uzel, R. (2006). Sexuální výchova. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.
 • von Kraffit- Ebing, R. (1997). Psychopathia Sexualis. Berlin: Matthes & Seitz Berlin.
 • Vernon, B. (2014). Budoárová bible: průvodce sexuálním potěšením pro moderní dobu. Praha: Dybbuk.
 • Weiss, P. (2017). Poruchy sexuální preference. Praha: Galén.
 • Weiss, P., Zvěřina, J. (2012). Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál.
 • Weiss, P. (2010). Sexuologie. Praha: Grada.
 • Weiss, P. (2008). Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Praha: Portál.
 • Weiss, P. (2005). Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada Publishing a.s.
 • Weiss, P., Ondřichová, L. (2014). Weissova navigace sexem. Praha: Columbus.
 • Wiseman, J. (1996). SM 101 – A Realistic Introduction. Greenery Press.
 • Zvěřina, J. (2003). Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno: CERM.

Partnerství

 • Gjuričová, Š. (2000). Podoby násilí v rodině. Praha: Vyšehrad.
 • Jellouschek, H. (2009). Bludné cesty lásky: manželský trojúhelník a jiné párové konflikty. Praha: Portál.
 • Novák, T. (2009). Žárlivost – jak ji zvládat. Praha: Grada Publishing a.s.
 • Plzák, M. (2011). Othelon aneb Manuál o žárlivosti. Praha, Motto.
 • Weber, R. (2007). Páry v psychoterapii: na prožitek orientované metody a cvičení. Praha: Portál.

Osobnost

 • Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada.
 • Mikšík, O. (2007). Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum.

Diagnostika a terapie

 • Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. (2015). Diagnostika a terapie duševních poruch: 2., přepracované vydání. Praha: Grada.
 • Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. (2005). První pomoc v psychiatrii. Praha: Grada.
 • Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie. Praha: Portála.
 • Mysliveček, Z. (1959). Speciální psychiatrie. Praha: SzdN.
 • MKN-10 – Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: Tabelární část. (2009). Praha: BOMTON agency.
 • Pavlovský, P. (2009). Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada.
 • Raboch, J., Hrdlička, M., Mohr, P., Pavlovský, P. a Ptáček, R. (eds.). (2015). DSM-5®: diagnostický a statistický manuál duševních poruch. Praha: Hogrefe – Testcentrum.
 • Satirová, V. (1994). Kniha o rodině. Praha: Práh.
 • Smolík, P. (2002). Duševní a behaviorální poruchy: průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Praha: Maxdorf.
 • Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.
 • Syřišťová, E. (Ed.). (1970). K problematice normality osobnosti: Určeno pro posl. filosof. fakult. Praha: SPN.
 • Timuľák, L. (2014). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál.
 • Yalom, I. (2016). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portála.

Další literatura

 • Atkinson, R., et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
 • Barrett, L., Dunbar, R., & Lycett, J. (2007). Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál.
 • Brown-Séquard C.E. (1889). The effects produced on man by subcutaneous injection of a liquid obtained from the testicles of animals. Lancet 137: 105–107.
 • Csikszentmihalyi, M. (1991). Flow: the psychology of optimal experience. New York: HarperPerennial.
 • Čírtková, L. (2008). Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a. s.
 • Freud, S. (2000). Spisy z let 1892-1899. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.
 • Freud, S. (1991). Vybrané spisy I. Praha: Avicenum.
 • Freud, S. (1993). Vybrané spisy II-III. Praha: Avicenum.
 • Hartl, P., Hartlová , H. (2000) Psychologický slovník. Praha: Portál.
 • Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada.
 • Křivohlavý, J. (2010). Sestra a stres. Praha: Grada Publishing.
 • Lazarus, R., Fokman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Pub. Co.
 • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.
 • Paulík, K. (2010). Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada.
 • Plháková, A. (2003): Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia.
 • Poněšický, J. (2010). Psychosomatické lékařství. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií.
 • Rosenzweig, S. (1978). The Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study: Basic Manual. St. Louis: Rana House.
 • Rosenzweig, S. (1981). Adolescent Form Supplement to the Basic Manual of  the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study. St. Louis: Rana House.
 • Srnec, J., Diamant, J. (1958). Rosenzweigův PFT. Praha: FF UK.