Masochistku neznásilníš? Aneb mýty v knize pro odborníky

V uplynulých dnech rozvířila vody českého internetu kritika publikace Kriminologie 4., aktualizované vydání (2014), určená především studentům právnických fakult a Policejní akademie ČR. Problematickou je kapitola IV. Sexuální násilí.

K autorovu pojetí daného tématu jsem se rozhodla vyjádřit i já, neboť dle mého názoru podporuje zažité stereotypy, včetně zkresleného pohledu na sexuální variace a neposkytuje objektivní pohled, který bych v případě publikace pro budoucí odborníky očekávala.

-

V uvedené kapitole se čtenář může dočíst o „několika typických situacích sexuálního násilí, které bývají podstatným prvkem trestného činu“ (2014). Je to masochismus oběti, podíl oběti na vině, nízký podíl viny agresora a nadsazování následků a jejich trivilizace. Informace ke každé „situaci“ jsou nicméně velmi sporadické, jakoby vytržené z kontextu a celkové pojetí pak vyznívá spíše jako obrana agresora, trivializace závažnosti činu a zvyšování podílu viny na straně oběti.

Kapitola z knihy Kriminologie 4., aktualizované vydání (2014)

Zdroj fotografie: Facebook profil Jaroslav Cerman

Lze znásilnit masochistku?

Ráda se podrobněji podívala ještě na podkapitolu Masochismus oběti. Autor v ní uvádí následující: „Jde o fakt, že některé ženy, které jsou masochisticky zaměřeny, si hrubost mužů přímo vynucují, protože je sexuálně vzrušuje. Proto násilné vynucování sexu, fyzické násilí ve formě bití, používání bičíků nebo jiných předmětů k vynucení sexu nelze brát za porušení norem“ (2014).

Co z takto formulovaného textu plyne? Pokud dojde k pohlavnímu styku s masochisticky založenou ženou, nemůže se podle autora jednat nikdy o znásilnění. A jaká je realita? Takovýto předpoklad je jedním z největších stereotypů, se kterými se bohužel v praxi setkávám a který je o to závažnější, že je předáván budoucím odborníkům.

Realita je taková, že skutečně existují ženy, které vzrušuje působení fyzické či psychické bolesti, omezování, či ponižování ze strany partnera/partnerky a pokud jsou tyto sexuální aktivity pro plnohodnotné sexuální uspokojení nezbytné (tedy nejsou pouhým koníčkem, či spestřením), hovoříme o masochismu – jedné ze sexuálních variací. Jak s masochismem, tak se sadismem se setkáváme nejčastěji v podobě tzv. partnerského sadomasochismu (Weiss, 2008), kdy se veškeré aktivity dějí za vzájemného souhlasu, bez pocitů studu, či viny. Z toho tedy vyplývá, že není násilí jako násilí – masochistky skutečně vítají určité formy „utrpení“, nicméně jde o aktivity, které se dějí s partnery/partnerkami, které si žena vybírá, po vzájemném souhlasu, mají určitou míru a kdykoliv si některá ze zúčastněných stran přeje, jsou neprodleně ukončeny (k zastavení aktivit se obvykle používá tzv. safeword – stopka). Jedná se tedy o aktivity, které jsou konsensuální, které mají za cíl potěšení a vzrušení, ne trauma.

V případě, kdy by docházelo k sexuálním aktivitám společně se sadomasochistickými bychom pak hovořili o znásilnění v okamžiku, kdy by stopka nebyla respektována a jeden z aktérů by tedy jednal proti vůli druhého.

A jak se od konsensuálních sadomasochistických aktivit liší znásilnění je zřejmé – agresora si žena nevybírá, nemůže si zvolit, co se s ní bude dít a nemůže aktivity zastavit či mít na jejich průběh výrazný vliv. Bez ohledu na sexuální preference oběti je podstatný především fakt, zda s aktivitami souhlasí, či nesouhlasí. Veškeré další okolnosti, které autor uvádí, jsou pak dle mého názoru bezpředmětné. Domnívám se, že nejen oběť, ale i agresor má svůj vlastní rozum a pokud se dopustí takto závažného činu, odpovědnost leží právě na něm.

Závěrem

Snažím se vždy vidět věci z lepší stránky a věřím, že autor kapitoly o sexuálním násilí vytvářel text s nejlepšími úmysly. Přesto se domnívám, že výsledek není vhodný ani pro budoucí odborníky, ani pro nikoho jiného.

Literatura

GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 9788074786143.

WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-419-9.

Zdeňka Řezníčková

Zdeňka Řezníčková

více informací: http://sexualnivariace.cz/zdenka-reznickova/
kontakt: reznickovazdena@gmail.com
Zdeňka Řezníčková

Latest posts by Zdeňka Řezníčková (see all)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
8 + 19 =