Dominantně submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus

Abstrakt a anotace přednášky k základnímu uvedení do problematiky konceptu dominantně-submisivních vztahů a partnerského sadomasochismu. Přednáška se uskutečnila 12.3.2015 v rámci celostátní psychologické konference ČASP – Láska ve 21. století, v Olomouci.

Abstrakt

Příspěvek představí koncept dominantně submisivního vztahu jako funkční varianty dlouhodobého partnerství. Takto pojatý vztah je charakterizován specifickým přístupem k autoritě, vztahové polaritě a sexualitě, která specificky v tomto typu vztahu zahrnuje opakované provozování aktivit, které řadíme do tzv. partnerského sadomasochismu, spojovaného též s pojmem BDSM. Obsahem příspěvku bude seznámení s těmito specifiky a vlivem na partnerské dvojice z hlediska psychiky jednotlivce i dopadu na mezilidské vztahy.

Klíčová slova: partnerství, sadomasochismus, BDSM, sexuální deviace, sexuální variace

Anotace

Existuje nepřeberné množství variant partnerských vztahů. Jednou z nich je heterosexuální dominantně submisivní vztah (D/s). Klíčový je v tomto vztahu specifický přístup k rozdělení moci mezi partnery, k partnerské polaritě a k autoritě, a to jak v rámci sexuálních aktivit, tak v běžném životě.

Pro jednoduchost můžeme partnerské vztahy z hlediska rozdělení moci rozlišit na rovnocenné a nerovnocenné. Z tohoto pohledu je D/s vztah variantou vztahu s nerovnocenným rozdělením moci. Specificky v tomto případě nedochází ke střídání dominantní a submisivní pozice mezi partnery v rámci nejrůznějších aktivit, jak k tomu může docházet u jiných typů vztahu. V případě D/s vztahu je toto jasně dáno – partneři se mohou nacházet max. v tzv. zóně překryvu, kdy je mocenské rozdělení v rovnováze, nikdy však v partnerství nedochází k výměně tohoto rozdělení.

D/s vztah se zakládá na odlišnosti partnerů a jejich vzájemné kompatibilitě. Každý do vztahu přináší určité kvality, které společně tvoří funkční celek – každý je určitou kombinací mužských i ženských kvalit. V případě D/s vztahu je však důraz při hledání partnera kladen na to, aby nastavení partnerů bylo nikoliv shodné, ale odlišné, resp. doplňující se.

S mocenským rozdělením se pojí autorita, kterou zastává dominantní partner vůči submisivnímu. Jedná se o autoritu přirozenou a nevynucenou, tedy takovou, která vychází z víry ve schopnosti dominanta. Zde je rovněž třeba vymezit D/s vztah vůči domácímu násilí či vztahu se závislou osobností – v rámci D/s vztahu se dělení moci děje s oboustranným souhlasem partnerů. Dominantní partner na sebe přejímá vůdčí úlohu a submisivní partner se naopak dobrovolně do určité míry podvoluje. Oba partneři jsou zároveň chápáni jako samostatné, individuální bytosti.

Nejsilněji je mocenské rozdělení viditelné v rámci sexuálních aktivit. Hovoříme zde o provozování tzv. partnerského sadomasochismu, tedy aktivit, které mohou zahrnovat omezování, ponižování či působení bolesti (Weiss, 2008). Preference aktivit jsou značně individuální a nelze tedy jasně říci, že by každá sadomasochistická aktivita nutně zahrnovala všechny tyto tři složky. Například bolest nemusí být v aktivitách zahrnuta vůbec, a pokud ano, může mít čistě instrumentální charakter. Samozřejmě existují i jedinci, kteří působení či přijímání bolesti preferují.

S partnerským sadomasochismem se pojí zkratka BDSM (bondáž-disciplína, dominance-submisivita, sadismus-masochismus), který se pokouší o rozdělení a zastřešení sadomasochistických aktivit. Konkrétní výčet aktivit, které lze realizovat, však není pevně stanoven a výklad tohoto pojmu bývá tedy do určité míry individuální.

Vzhledem ke specifickému typu těchto aktivit se nabízí otázka, zda jedince s těmito preferencemi označit za deviantní. Trendem současné doby je postupné upouštění od diagnózy – a to právě v případě, že jedinci své zájmy přijímají a realizují je přijatelným způsobem po vzájemné dohodě s partnerem. Veškeré aktivity se tedy dějí dobrovolně a se souhlasem všech zúčastněných.

Zde se dostáváme k obecně přijímaným pravidlům, která partneři dodržují, aby veškeré aktivity mohly proběhnout ke spokojenosti zúčastněných a bez nežádoucích rizik. Nejčastěji se setkáváme se zkratkou SSC (save, sane, consensual) nebo RACK (risk-aware consensual kink). Typická je také tzv. aftercare, tedy vzájemná péče mezi partnery po ukončení aktivit a poskytování zpětné vazby o aktuálním fyzickém a psychickém stavu všech zúčastněných.

Přínosy D/s vztahů a praktikování partnerského sadomasochismu jsou tématem aktuálních výzkumů (Wismeijer, 2013). Lidé, kteří žijí ve vztazích, ve kterých pravidelně praktikují prvky BDSM, měli vyšší skóry u pozitivně laděných psychologických charakteristik, např. míra intimity, otevřenost novým zkušenostem, emoční vazba a spokojenost.

Autoři: Zdeňka Řezníčková a Marek Pospíšil

Literatura

  • Weiss P. (2008). Sexuální deviace. Praha: Portál
  • Wismeijer, A., & van Assen, M. (2013). Psychological characteristics of BDSM practitioners. J Sex Med. 2013 Aug;10(8): 1943-52.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
29 + 7 =